กองการฝึก ฝึกอย่างมีระบบ รบอย่างมีความรู้


 • วางแผน อำนวยการ ดำเนินการแปลงนโยบายการฝึกของ ทบ. ให้ออกมาเป็นการฝึกตามวงรอบประจำปี และการฝึกพิเศษ หรือการฝึกอื่นๆ ที่ ทบ. กำหนดเฉพาะกรณี ตามห้วงปีงบประมาณที่สัมพันธ์กัน
 • กำหนดมาตรฐานของระเบียบ หลักสูตรการฝึก และระเบียบการตรวจสอบการฝึก
 • กำหนดอัตราและมาตรฐาน ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม เกณฑ์การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ และเครื่องช่วยฝึกต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี
 • จัดทำคำสั่งการฝึกประจำปีของ ทบ. ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติตามวงรอบการฝึกให้สอดคล้องกัน
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 • อำนวยการ ประสานงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึก ตามแผนการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปีของ ทบ. ตลอดจนการฝึกอื่นๆ ที่ ทบ.กำหนดเฉพาะกรณี ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามห้วงระยะเวลา และประสานการสนับสนุนด้านอากาศยาน
 • พิจารณาความเหมาะสม เกี่ยวกับความต้องการในการสนับสนุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการฝึก และการฝึกพิเศษ
 • กำหนดพื้นที่ฝึกและสนามยิงปืนของหน่วยต่าง ๆ โดยประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทะเบียนประวัติ และรายงานผลการฝึก
 • รายงานสถานภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึก ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทาง การปรับปรุงรูปแบบการฝึก ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 • ตรวจการฝึกและตรวจสอบการฝึกของหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก
 • วางแผน ดำเนินการ ควบคุมการฝึกของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบกในระดับกรมลงมา
 • วิเคราะห์ ประเมินค่า และจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการฝึก
 • ประเมินค่าความพร้อมรบด้านการฝึก ทั้งเป็นหน่วยและเป็นบุคคล
 • รวบรวมข้อมูลของการตรวจการฝึก ตามวงรอบการฝึกประจำปี และการฝึกพิเศษสำหรับการตรวจ การฝึกตามห้วงปีงบประมาณ
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 • เป็นสำนักงานคณะกรรมการประกันคุณภาพการฝึกของกองทัพบก
 • วางแผน เตรียมการ ดำเนินการ และประสานงานการเดินทางไปตรวจของคณะกรรมการ รวมทั้งจัดทำแผนงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวม รายงานผลการดำเนินการให้กรมยุทธศึกษาทหารบก และกองทัพบกทราบรวมทั้งแจ้งผลให้หน่วยรับการตรวจทราบด้วย
 • ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการฝึก ให้มีความเหมาะสมและมีมาตรฐานทั้งกองทัพบก
 • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่