ยินดีต้อนรับ

พันเอก สรายุทธ เทพแจ่มใส

ผอ.กกฝ.สกฝ.ยศ.ทบ.

ภารกิจ

กองการฝึก สำนักการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก มีภารกิจหน้าที่ ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกปกติและการฝึกพิเศษของกองทัพบก ทั้งงานการฝึกวงรอบประจำปี การฝึกพิเศษ และการฝึกตามนโยบาย

ไปหน้าเวป

พูดคุย

กระดานพูดคุยเพื่อปรึกษาหาข้อมูลประกอบการทำงาน ในส่วนนี้สงวนไว้เป็นพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น

ไปหน้าเวป

จก.ยศ.ทบ., เสธ.ยศ.ทบ. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ในพื้นที่ ร้อย.ฝรพ.1 ค่ายฝึกแก่งกระจาน

การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2559

การประชุมชี้แจงความคืบหน้างานการฝึก/การตรวจสอบการฝึก/การแข่งขัน ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำระเบียบหลักสูตรการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กสำหรับชุดปฏิบัติการ 12 นาย

การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

การประชุมมอบนโยบายและให้โอวาท นขต.บก.ยศ.ทบ.