ภาพการฝึก

การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2559

การจัดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ระดับกองทัพภาค เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.58 ประกอบด้วย 5 พื้นที่การแข่งขัน ได้แก่ ศูนย์การทหารราบ , กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 1 (แก่งกระจาน) , กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 (ค่ายสุรธรรมพิทักษ์) , กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 (ค่ายฝึกประตูผา), กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 (ค่ายฝึกสิชล)

การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

สอบเป็นหน่วยกำลังรบผสมเหล่า

การประชุมเตรียมการแข่งขันหน่วยทหารทรหดในระดับ ทภ. ประจำปี 2559

การประชุมจัดทำปัญหาบ่งการ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองกำลังรบผสมเหล่า ระดับ กรม ร. / ม.


การประชุมมอบนโยบายและให้โอวาท นขต.บก.ยศ.ทบ.

การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำระเบียบหลักสูตรการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กสำหรับชุดปฏิบัติการ 12 นาย

การประชุมชี้แจงความคืบหน้างานการฝึก/การตรวจสอบการฝึก/การแข่งขัน ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.


จก.ยศ.ทบ., เสธ.ยศ.ทบ. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ในพื้นที่ ร้อย.ฝรพ.1 ค่ายฝึกแก่งกระจาน

การประชุมสรุปผลการตรวจการฝึกรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2558