ภาพการฝึก

การประชุมเตรียมการแข่งขันหน่วยทหารทรหดในระดับ ทภ. ประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย.58 เวลา 0930 พล.ต.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. (2) เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมเตรียมการแข่งขันหน่วยทหารทรหดในระดับ ทภ. ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ. มีผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ยก.ทบ., ทภ.1 – 4, ร้อย.ฝรพ. 1 – 4, ศร., ศม., ศป., ศฝยว.ทบ., กช., สส., พบ., สห.ทบ., ศบบ., สพ.ทบ. และ พธ.ทบ.

การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

สอบเป็นหน่วยกำลังรบผสมเหล่า

การประชุมจัดทำปัญหาบ่งการ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองกำลังรบผสมเหล่า ระดับ กรม ร. / ม.

การประชุมมอบนโยบายและให้โอวาท นขต.บก.ยศ.ทบ.


การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำระเบียบหลักสูตรการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กสำหรับชุดปฏิบัติการ 12 นาย

การประชุมชี้แจงความคืบหน้างานการฝึก/การตรวจสอบการฝึก/การแข่งขัน ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2559


จก.ยศ.ทบ., เสธ.ยศ.ทบ. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ในพื้นที่ ร้อย.ฝรพ.1 ค่ายฝึกแก่งกระจาน

การประชุมสรุปผลการตรวจการฝึกรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2558