ภาพการฝึก

การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

เมื่อวันอังคารที่ 17 พ.ย.58 เวลา 0930 พล.ต.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. (2) เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกและตรวจอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ. ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ. มีผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กอง นขต.บก.ยศ.ทบ. ( กฝ.ยศ.ทบ., ศพย.ยศ.ทบ., กยข.ยศ.ทบ. และ กสฝศ.ยศ.ทบ.) และหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการฝึก (ยก.ทบ., ศร., ศม., ศป., ศฝยว.ทบ., รร.สธ.ทบ., ทภ.1, พล.1 รอ., พล.ร.2 รอ., ร.31 รอ., ป.พัน.31 รอ., มทบ.19, บชร.1, พล.ม.2 รอ., ศบบ., กช., พธ.ทบ., สพ.ทบ., พบ., ขส.ทบ. และ กกล.บูรพา

สอบเป็นหน่วยกำลังรบผสมเหล่า

การประชุมเตรียมการแข่งขันหน่วยทหารทรหดในระดับ ทภ. ประจำปี 2559

การประชุมจัดทำปัญหาบ่งการ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองกำลังรบผสมเหล่า ระดับ กรม ร. / ม.

การประชุมมอบนโยบายและให้โอวาท นขต.บก.ยศ.ทบ.


การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำระเบียบหลักสูตรการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กสำหรับชุดปฏิบัติการ 12 นาย

การประชุมชี้แจงความคืบหน้างานการฝึก/การตรวจสอบการฝึก/การแข่งขัน ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2559


จก.ยศ.ทบ., เสธ.ยศ.ทบ. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ในพื้นที่ ร้อย.ฝรพ.1 ค่ายฝึกแก่งกระจาน

การประชุมสรุปผลการตรวจการฝึกรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2558