ภาพการฝึก

การประชุมมอบนโยบายและให้โอวาท นขต.บก.ยศ.ทบ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พ.ย.58 เวลา 1330 พล.ท.พลภัทร วรรณภักตร์ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและให้โอวาท นขต.บก.ยศ.ทบ. ณ ห้องประชุมสารสาสน์พลขันธ์ ยศ.ทบ. มีผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศพย.ยศ.ทบ., ศภษ.ยศ.ทบ., กศ.ยศ.ทบ., กสฝศ.ยศ.ทบ., กสค.ยศ.ทบ., กอศจ.ยศ.ทบ. และ กปช.ยศ.ทบ.

การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

สอบเป็นหน่วยกำลังรบผสมเหล่า

การประชุมเตรียมการแข่งขันหน่วยทหารทรหดในระดับ ทภ. ประจำปี 2559

การประชุมจัดทำปัญหาบ่งการ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองกำลังรบผสมเหล่า ระดับ กรม ร. / ม.


การประชุมเตรียมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำระเบียบหลักสูตรการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กสำหรับชุดปฏิบัติการ 12 นาย

การประชุมชี้แจงความคืบหน้างานการฝึก/การตรวจสอบการฝึก/การแข่งขัน ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2559


จก.ยศ.ทบ., เสธ.ยศ.ทบ. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ในพื้นที่ ร้อย.ฝรพ.1 ค่ายฝึกแก่งกระจาน

การประชุมสรุปผลการตรวจการฝึกรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2558